Contentbureauwww.marcommit.nlHerken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nl
2513 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (329 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: AxiCom

Plus500 verhoogt de omzet met 487% in het eerste kwartaal van 2020

Plus500, aanbieder van een wereldwijd online platform voor de handel in contracts for differences (CFD’s), maakt de resultaten bekend voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2020

Belangrijkste resultaten
  • De hoge omzet en winst in het eerste kwartaal wijzen op een significante toename van de handelsactiviteiten van klanten, met sterke resultaten op alle belangrijke financiële en operationele KPI's.
  • De omzet steeg tot $316,6 miljoen in het eerste kwartaal van 2020. Een stijging van 487% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit bedrag komt overeen met 89% van de omzet van het boekjaar 2019 en resulteert in een EBITDA* van ongeveer $231,6 miljoen voor het kwartaal.
  • Significante toename van 82.951 Nieuwe Klanten[1]. Dit toont de kracht en schaalbaarheid van de technologische en marketingcapaciteiten van de Groep aan, evenals het vermogen om snel in te spelen op het nieuws en de marktvraag.
  • AUAC[2] daalde met 48% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 dankzij de efficiënte marketingalgoritmes en verbeterde conversieratio van Plus500.
  • De liquide middelen bedroegen op 31 maart 2020 ongeveer $515,6 miljoen* (31 december 2019: $292,9 miljoen).
  • De operationele hefboomwerking leidde tot een zeer sterke EBITDA3-marge en cashconversie van de Groep in het eerste kwartaal. De verwachting is dat de omzet en de winst over het hele jaar substantieel hoger zullen uitvallen dan de huidige consensusverwachtingen.
Belangrijke klanten- en omzetcijfers voor de periode eindigend op 31 maart 2020 zijn:

image

*Niet-geauditeerde resultaten

[1]Klanten die tijdens de verslagperiode voor de eerste keer geld op hun handelsrekening stortten
[2] Average User Acquisition Cost, oftewel de gemiddelde klantenwervingskosten per nieuwe gebruiker
[3]Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, oftewel de winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
[4]Klanten die tijdens de verslagperiode minimaal één handelstransactie uitvoerden met echt geld
[5] Average Revenue Per Active User, oftewel de gemiddelde omzet per actieve gebruiker

Operationele update omtrent COVID-19
De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers blijft de hoogste prioriteit van de Groep. In overeenstemming met onze bedrijfscontinuïteitsplannen en met het oog op de lokale regelgeving na de uitbraak van COVID-19 werken onze medewerkers wereldwijd nu op afstand. Aangezien onze activiteiten volledig online plaatsvinden, heeft de COVID-19-pandemie tot nu toe geen operationele gevolgen gehad. Het bedrijf draait succesvol met behoud van dezelfde hoge kwaliteit van dienstverlening, terwijl de werkdruk in verband met vragen van klanten en marktactiviteiten aanzienlijk is toegenomen. Dit toont de robuustheid aan van het handelsplatform, de systemen en de infrastructuur van de Groep, evenals de kwaliteit van zijn technologie en medewerkers.

De Raad van Bestuur zal het welzijn van onze medewerkers blijven garanderen en tegelijkertijd de impact van COVID-19 in de gaten houden, waarbij de juiste maatregelen zullen worden genomen indien nodig.

Handelsactiviteit
In de drie maanden eindigend op 31 maart 2020 bedroeg de omzet van de Groep $316,6 miljoen. Dit vertegenwoordigt een toename van 487% ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar (Q1 2019: $53,9m). Deze omzetstijging werd gerealiseerd als gevolg van de aanzienlijk toegenomen volatiliteit op de wereldwijde financiële markten. Dit heeft op zijn beurt geleid tot een toename in de handelsactiviteiten van klanten en een toename van het aantal Nieuwe Klanten. De inkomsten van klanten vertegenwoordigden ongeveer 74% van de inkomsten in het eerste kwartaal (Q1 2019: 152%).

Het aantal Actieve Klanten steeg in de verslagperiode tot 194.024, een stijging van 98% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Het aantal Nieuwe Klanten steeg met 289% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Dit is te danken aan de klantenpropositie van de Groep, in combinatie met de efficiënte marketingalgoritmes en de volatiliteit van de financiële markten. Een bemoedigend feit is dat de meerderheid van de nieuwe klanten afkomstig is uit rechtsgebieden met een hogere waarde. De Groep is ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een gunstige customer lifetime value. De ARPU toonde een verbetering van 197% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 en een verbetering van 69% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Dit is voornamelijk te danken aan zeer hoge klantinkomsten als gevolg van een grotere betrokkenheid bij ons handelsplatform. De verwachting is dat de inkomsten uit Customer Trading Performance in het eerste kwartaal zullen terugkeren naar een historisch niveau van bijna nul op de middellange termijn.

De efficiënte marketingalgoritmen van Plus500 en de verbeterde conversieratio hebben ertoe geleid dat de AUAC met 48% is gedaald tot $641 per klant in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast zijn de EBITDA-marges met 43% gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De gemiddelde storting per Actieve Klant bedroeg in het eerste kwartaal $3.595 (Q1 2019: $2.153). Dit geeft aan dat het vertrouwen in het handelsplatform is toegenomen en dat het ook de intentie is om op dit platform te handelen. De toename van het aantal stortingen heeft geleid tot hogere kosten voor de verwerking van betalingen. In combinatie met een toename van de variabele beloning heeft dit geleid tot een toename van de niet-marketingkosten in het eerste kwartaal.

De EBITDA* bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 ongeveer $231,6 miljoen, een stijging van 1.863% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De EBITDA-marge steeg tot ongeveer 73% in het eerste kwartaal van 2020, vergeleken met 22% in het eerste kwartaal van 2019. Hierbij werd geprofiteerd van de operationele hefboomwerking van het financiële bedrijfsmodel van Plus500.

In de eerste dagen van het tweede kwartaal van 2020 is de volatiliteit voortdurend toegenomen, maar het is moeilijk te voorspellen of dit zal aanhouden.

Als gevolg van de uitzonderlijke prestaties in het eerste kwartaal zullen de omzet en de winstgevendheid voor het hele jaar naar verwachting aanzienlijk hoger liggen dan de huidige consensusverwachtingen.

Financiële positie; beleid voor aandeelhoudersrendementen herhaald
Plus500 is een bedrijf met een hoge cashconversie, zonder schulden, met een lage kapitaalintensiteit en met een beperkte behoefte aan kapitaalinvesteringen. De Groep behoudt voldoende liquide middelen om huidige en toekomstige activiteiten op de balans te ondersteunen. De liquide middelen bedroegen op 31 maart 2020 ongeveer $515,6 miljoen* (31 december 2019: $292,9 miljoen), wat duidt op een zeer sterke cashconversie tijdens het afgelopen kwartaal.

De Raad van Bestuur herhaalt het beleid van Plus500 om minstens 60% van de nettowinst aan de aandeelhouders uit te keren (via een combinatie van dividenden en het terugkopen van aandelen, waarbij ten minste 50% als dividend wordt uitgekeerd). Dit beleid is van toepassing op de nettowinst per halfjaar. De Raad van Bestuur zal de beschikbaarheid van overtollig kapitaal blijven evalueren en het gebruik ervan prioriteren, zoals hij altijd heeft gedaan. Daarnaast zal de Raad van Bestuur de geïdentificeerde mogelijkheden zorgvuldig beoordelen op basis van het voordeel op de lange termijn van organische investeringen of extra rendementen voor de aandeelhouders.

Plus500 kocht in het eerste kwartaal 1.955.237 van zijn eigen aandelen in voor een totaalbedrag van $22,2 miljoen, tegen een gemiddelde aandelenprijs van £8,90. Hiervan werden 749.854 aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van $8,8 miljoen, tegen een gemiddelde aandelenprijs van £9,06. Dit was in het kader van een aandeleninkoopprogramma van in totaal $50 miljoen dat op 3 februari 2020 eindigde. De overige 1.205.383 aandelen werden ingekocht voor een totaalbedrag van $13,4 miljoen, tegen een gemiddelde aandelenprijs van £8,79. Dit was onderdeel van een aandeleninkoopprogramma van $30 miljoen dat op 12 februari 2020 van start ging.

Het slotdividend voor het jaar eindigend op 31 december 2019 van $40,8 miljoen, wat overeenkomt met $0,3767 per aandeel, dat ex-dividend is gegaan op 27 februari 2020, wordt uitbetaald op 13 juli 2020.

Asaf Elimelech, de CEO van Plus500:
“Plus500 heeft uitzonderlijke resultaten behaald in het eerste kwartaal, mede dankzij onze toegewijde mensen die efficiënt werken in deze uitdagende tijden.”

“De geschiedenis heeft laten zien hoe we het hoofd kunnen bieden aan uitzonderlijke marktomstandigheden zoals die van dit moment. Deze sterke prestatie benadrukt de technologische voorsprong die het bedrijf heeft. Dit blijkt onder meer uit ons vermogen om uitzonderlijke klantactiviteiten aan te kunnen, met behoud van dezelfde hoge kwaliteit van dienstverlening. Maar ook uit onze flexibele marketingcapaciteiten en uitstekende klantervaring, die hebben geleid tot veel nieuwe klanten tegen een aantrekkelijke prijs.”

“Door de uitzonderlijke prestaties van het eerste kwartaal zullen de omzet en de rentabiliteit voor het hele jaar naar verwachting aanzienlijk hoger liggen dan de huidige consensusverwachtingen. Aangezien we ons echter nog in een vroeg stadium van het boekjaar bevinden en er sprake is van wereldwijde marktonzekerheden en voortdurende veranderingen in de regelgeving, blijft het moeilijk om de uitkomst voor het hele jaar te voorspellen.”

Besluit marktmisbruik
De informatie in deze bekendmaking wordt door het Bedrijf aangemerkt als insider-informatie in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (“MAR”). Met de publicatie van deze bekendmaking via de Regulatory Information Service (“RIS”) wordt deze insider-informatie van nu af aan beschouwd als deel uitmakend van het publieke domein.

Toekomstgerichte verklaringen
Deze bekendmaking bevat uitspraken die toekomstgerichte uitspraken zijn of kunnen zijn. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten die in deze aankondiging zijn opgenomen, kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn, inclusief uitspraken die betrekking hebben op de toekomstperspectieven, ontwikkelingen en strategieën van de onderneming.

De vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door de pers of andere media wordt gemeld, noch voor de redelijkheid of adequaatheid van prognoses, standpunten of meningen die door de pers of andere media met betrekking tot de Groep worden geuit. Het Bedrijf doet geen uitspraken over de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of publicatie.

Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door het gebruik van termen en uitdrukkingen zoals "geloven", "doelstellingen", "verwachten", "doel", "anticiperen", "projecten", "zouden", "kunnen", "voorzien", "schatten", "voornemen", "kunnen", "plannen", "zullen" of het negatieve van deze, variaties of vergelijkbare uitdrukkingen, met inbegrip van verwijzingen naar veronderstellingen. De toekomstgerichte uitspraken in deze aankondiging zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties en verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, die welke in de risicofactoren worden beschreven. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op talrijke veronderstellingen met betrekking tot de huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën van dergelijke entiteit en de omgeving waarin elk van hen in de toekomst zal werken. Alle daaropvolgende mondelinge of schriftelijke toekomstgerichte verklaringen die worden toegeschreven aan de Vennootschap of aan personen die in haar naam handelen, worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de bovenstaande waarschuwingsverklaring.

Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum van deze aankondiging. Behalve zoals vereist door de wet, wettelijke vereisten, de Listing Rules en de Disclosure Guidance and Transparency Rules, heeft noch de Vennootschap, noch enige andere partij de intentie om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of op een andere manier.

Over Plus500
Plus500 is de aanbieder van een online platform waarmee individuele beleggers op internationaal niveau kunnen handelen in contracts for difference (CFD’s). Dit is mogelijk voor meer dan 2.800 onderliggende financiële producten, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen, opties, ETF’s, cryptografische en buitenlandse valuta, en in ruim 50 landen en in 32 talen. Het online handelsplatform is beschikbaar via een groot aantal besturingssystemen (iOS, Android en Windows Phone), tablet computers (iOS, Android en Surface) en web browsers.

Plus500 is in het bezit van licenties voor de financiële handel in gereguleerde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Israël, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika en de Seychellen. De zorg voor klanten staat centraal bij alles wat het bedrijf doet: zij kunnen niet meer geld verliezen dan zij inleggen. Plus500 maakt geen gebruik van ‘cold calling’ voor klantenwerving en biedt geen binaire opties aan. Plus500 biedt zijn klanten een onbeperkte demo-account en gratis toegang tot geavanceerde tools voor risicobeheer die hen grip bieden op hun handelsposities en hun winsten beschermen en verliezen beperken. Plus500 is onder het symbool PLUS genoteerd aan de main market van de London Stock Exchange. www.plus500.com.
Laatste van Plus500  
Plus500 tekent voor nieuw seizoen als hoofdsponsor van Atlético Madrid

Plus500 ziet omzet en het aantal klanten stijgen in derde kwartaal 2020

Plus500 introduceert nieuwe functie voor multiple charts
Leica Geosystems ontwikkelt 3D scanoplossing met Spot-robot

Cisco Webex-innovatie doorbreekt taalbarrières met real-time vertaling

Enrise ontwikkelt bakplatform Bakken.nl voor Dr. Oetker

Studie: Marketing voor MKB in 2021 – Budgetten, Trends en toekomstige investeringen

NavInfo zet AIRI in voor AI-ontwikkelingen en -diensten voor autonoom rijden en smart cities

Bakkerij Amstelveld gebruikt AI van Pegamento voor controle op kwaliteit brood

VRR kiest voor Thinkwise enterprise low-code platform om eigen ERP te realiseren

Twee derde van (thuis)werkend Nederland staat weer te popelen om naar kantoor te gaan

Superfood retailer KoRo in zee met Descartes om aan hoge ordervolumes te voldoen

Ictivity behaalt Gold-status bij F-Secure

Citrix® voltooit overname van Wrike

KnowBe4 stelt Jan van Vliet aan als Vice President Rest of Europe

Lexmark voegt nieuwe mfp’s met ondersteuning voor cloud fax toe aan de Lexmark Go Line-serie

O’Neill beschermt volledige IT-omgeving met SentinelOne

CM.com Acquires Dutch Fintech Company PayPlaza

Corporate Finance International ziet fusies, overnames en deelnemingen in de ICT-markt in 2020 een weg vinden
Stap 1 bij een ERP-project – definieer uw projectdoel

Poly’s DECT-headsets bieden ultieme betrouwbaarheid en helderheid in alle gesprekken

Roche integreert de Accu-Chek® Insight insulinepomp in het automatische insulinetoedieningssysteem (AID) van Diabeloop

ChargePoint als eerste elektrisch laadbedrijf ter wereld beursgenoteerd

Altares Dun & Bradstreet lanceert Data Blocks: een nieuwe manier van data-integratie

Cegeka Data Solutions van start in Nederland

Interconnect bouwt nieuw hoofdkantoor en datacenters in Den Bosch

Cybercriminelen twee keer zo snel in 2020

Nextview verwelkomt Onno Tjeerdsma als Chief Commercial Officer

Vier process excellence-trends voor organisaties om in de gaten te houden

LANCOM introduceert met de 1926-router-serie nieuwe topmodellen

Toucan Toco introduceert embedded analytics voor naadloze integratie van realtime data-analyse in SaaS-producten

Staan introduceert nieuwe IT-specialist Standit

Merknaam Ymor gaat officieel op in Sentia

HCS. Vooruit in de nieuwe wereld van werk.

Vooruitzicht economie: onevenwichtig herstel tussen landen, inkomensniveaus en sectoren
Geplaatst:
Verstreken tijd: 329 dagen
Plus500 contact  

Logo Plus500

Plus500 sociaal  


Plus500 tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo Fullstaq B.V.
Logo umlaut
Logo Sam Media
Logo Alleeninkt.nl
Logo Tesorion
Logo Marco Bouman
Logo Viqtor Davis
Logo Bitcare
Logo TechSoup Nederland
Logo Ossewold.net
Logo NewChannel
Logo Luminis Nederland B.V.
Logo VR-SPACES
Logo Synobsys
Logo Enrise BV
Logo Pure Storage
Logo Pegamento
Logo Thinkwise
Logo Visma | Raet
Logo Descartes
Logo Ictivity
Logo Citrix
Logo Poly
Logo Roche Diabetes Care
Logo ChargePoint
Logo Altares Dun & Bradstreet
Logo Cegeka
Logo Interconnect
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 90506 persberichten
- 5913 bedrijfsprofielen
- 61 PR-bureauprofielen
- 9799 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
www.EVENTIVE.nlwww.marcommit.nlHerken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nl