Manuskills: de professionele toekomst begint met een game

Hoe ontwikkel je ondernemersvaardigheden bij leerlingen, stimuleer je talent en wek je belangstelling voor het maken van producten? Dit Europese initiatief presenteert de indrukwekkende resultaten van een project dat 2,5 jaar geduurd heeft en waaraan 1.137 leerlingen in Europa hebben deelgenomen.

MILAAN, 4 februari 2016 – In Europa bestaat nog steeds een kloof tussen vraag en aanbod van arbeid in de maakindustrie. De branche zou wereldwijd goed moeten zijn voor 200 miljoen banen, maar kampt met een flink tekort aan vaardigheden waardoor 13% van de banen niet wordt ingevuld. Dit is vooral te wijten aan het feit dat leerlingen in de belangrijke leeftijdsgroep van 10-18 jaar zich steeds minder interesseren voor de zogenaamde STEM (Science, Technology, Engineering and Math) disciplines. Goed opgeleide arbeidskrachten voor de Europese fabrieken van de toekomst zijn een voorwaarde om te kunnen concurreren op het vlak van hoogwaardige productie. Daarom zouden opleidingen en trainingen de leerlingen moeten helpen om die productievaardigheden te ontwikkelen. IDC1 constateert uit onderzoek in Europa en Noord-Amerika een groot tekort aan gekwalificeerde werknemers door de kloof tussen vereiste en beschikbare vaardigheden. Dus wat kan er gedaan worden om dit gat te dichten, professionele ambities te voeden en talent tot bloei te laten komen?

Manuskills is een 28 maanden durend project geweest, gefinancierd door de EU en gericht op technologisch onderzoek en ontwikkeling. Het verkent scholingsmethoden die individuele leerprocessen het beste laten aansluiten bij de vraag vanuit de industrie. Vandaag presenteert Manuskills de resultaten van het multidimensionale project. Deze laten zien dat de belangstelling in ontwikkeling en productie sterk is gegroeid (plus 22 procent) door op verschillende scholen in Europa vaardigheidsspellen te laten spelen, met als doel het bewustzijn rond en de interesse in de maakindustrie te verhogen. Een bijkomende uitkomst is dat meer leerlingen nu interesse tonen (plus 12 procent) in een carrière binnen technische branches. Manuskills richtte zich in het onderzoek op verschillende leerniveaus met aangepaste games en doelstellingen.

De doelgroepen:
De aanpak voor de verschillende leeftijdsgroepen was gebaseerd op de wisselende leerdoelen (bewustzijn, kennis en toepassing) voor ieder niveau. Hierdoor waren de verwachte uitkomsten ook verschillend, ondanks dat de inhoud en manier van aanbieden voor iedere groep gelijk waren:
  • Van jonge tieners (10-12 jaar oud) werd verwacht dat zij bewustzijn ontwikkelden rond onderwerpen gerelateerd aan productie;
  • Van tieners (13-18 jaar oud), de belangrijkste doelgroep, werd verwacht dat zij een stap verder gingen in bewustzijn en daarbij kennis ontwikkelden van de maakindustrie;
  • Van jongvolwassenen (universiteitsstudenten van 18 jaar en ouder) werd verwacht dat zij kunnen omgaan met de toepassingen voor het ontwikkelen en maken van producten.

De onderzoeksgroep:
1.137 leerlingen verspreid over Europa, afkomstig van scholen in Denemarken, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Griekenland van in totaal 21 scholen, werden betrokken bij het project. Hierbij lag een sterke focus op middelbare scholen (12 in totaal). In Italië ging het daarbij om één van de beste nationale universiteiten van het land: Politecnico di Milano. Ook participeerden Liceo artistico Medaro Rosso uit Lecco en Scuola media Locatelli Oriani uit Milaan.

De games:
Er werden in totaal zes games ontwikkeld voor dit project. Iedere game mikt op verschillende doelstellingen en vereist andere vaardigheden. Het ontwerp is toegespitst op de verschillende doelgroepen.

In detail de verschillende games:

Ecofactory – Hierbij is de student de CEO van een fabriek en heeft hij/zij drie beurten om het bedrijf economisch gezond en duurzaam te maken. Dit kan door aanpassingen te doen in het ontwerp van het product, het aanschaffen van fabricagemiddelen en het inhuren van benodigd gekwalificeerd personeel. Zodra de leerling de basis gelegd heeft, versnelt de simulatie vijf jaar en ontvangt de leerling een gedetailleerd rapport over hoe duurzaam het bedrijf is. Dit spel is ontwikkeld voor jonge tieners en tieners.Hoe bouw je een skateboard? – De leerling heeft de taak een skateboard te bouwen met behulp van echte professionele software geleverd door Dassault Systèmes. Deze game is ontwikkeld voor tieners.

BrickPlanner – De leerling krijgt een budget van 1 miljoen euro om een succesvolle fabriek op te zetten. Gedurende het proces krijgt hij/zij tien uitdagingen te verwerken, te beginnen met een eenvoudige spuitgietmachine en een productieorder. Gaandeweg bouwt de leerling een fabriek en leert hij/zij omgaan met meerdere orders tegelijk, waaronder ook spoedopdrachten. Deze simulatie is ontwikkeld voor tieners en jongvolwassenen.Interactieve Product Assemblage – De leerling heeft de taak een radiografisch gestuurde auto in een virtuele omgeving te bouwen en daarbij een precieze volgorde van stappen te volgen. Deze game is bedoeld voor tieners en jongvolwassen.

Lifecycle Assessment – De student neemt de rol aan van een duurzaamheidsmanager die door de CEO is geïnstrueerd een LifeCycle Asssesment rapport over een koffiemachine te maken. De student moet uit verschillende bronnen data verzamelen en rapportages opstellen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen bronnen die betrouwbaar en onbetrouwbaar zijn. Dit is ontwikkeld voor jongvolwassenen.

De resultaten:
Het initiatief heeft alle vooraf geformuleerde doelstellingen ruimschoots behaald:
-  Een sterke groei in de interesse voor ontwikkeling en productie (+22%);
-  Een sterke groei in belangstelling voor een carrière in de maakindustrie (+12%).Kijkend naar meetresultaten voor en na het initiatief, laten de grafieken precies de impact van de vaardigheidsspellen op de leerlingen zien.

Al deze bewijzen worden gepresenteerd in een whitepaper waarin aanbevelingen worden gedaan voor overheden en die als leidraad kan dienen voor politici die zoeken naar manieren om aandacht voor productievaardigheden op scholen te ondersteunen en te verbeteren. Deze scholing stelt jonge talenten in staat landen en lokale economieën te versterken met de vaardigheden waar nu nog groot gebrek aan is.

“Een baan vinden is al lastig genoeg en werk vinden waar je echt enthousiast van wordt is nog veel moeilijker. Dat er nu tools beschikbaar zijn die studenten uitdagen op hun vaardigheden is een revolutie voor het gehele onderwijssysteem”, zegt Marco Taisch, projectleider van Manuskills. “Engineering en productie bevinden zich in het hart van alle economieën. Dat we nu de mogelijkheid hebben om een van deze sectoren een extra boost te geven, is ontzettend gaaf. We zijn enorm trots op de tot nu toe behaalde resultaten.”

ManuSkills persdesk
Karin van Geelen
+31 (0)23 555 34 24
ManuSkills@yellow-communications.com   
www.manuskills.org


 [1] Manenti,P. (2013) The Journey Toward  The People-Intensive Factory of the Future, IDC Report, http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=MIOT02V