Datum: (2973 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

Schotse Volksgezondheid kiest InterSystems Ensemble als nationaal integratieplatformSchiphol-Rijk, mei 2010 – NHS Scotland, het nationale systeem voor de gezondheidszorg in Schotland, heeft InterSystems Ensemble® gekozen als integratieplat¬form voor de uiteenlopende medische informatiesystemen.

Ensemble, een platform voor naadloze integratie en ontwikkeling van verbonden applicaties, is gekocht in het kader van het reeds op 29 januari 2010 gesloten contract tussen InterSystems en de Schotse NHS inzake het nationale patiënten-managementsysteem.

De investering in Ensemble zal de verbeteringen in de gezondheidszorg, zoals beschreven in het Schotse Better Health, Better Care Action Plan en de eHealth Strategy 2008-2011, mogelijk ma-ken. Het gebruik van een gemeenschappelijk integratieplatform bevordert de consistentie en de veilige doorstroming van klinische en niet-klinische informate; dit komt de zekerheid en ver-trouwelijkheid van medische patiëntgegevens ten goede. Ensemble zal daarmee ook bijdragen aan een doelmatig beheer van de kosten, bijvoorbeeld door standaardisering en hergebruik van compo¬nenten. Als bijkomende voordelen kunnen genoemd worden: het integreren van bestaande appli¬caties en een vergroten van het rendement, behaald op eerdere IT-investeringen.

Ensemble is een integraal onderdeel van het Schotse patiënten-managementsysteem, dat van InterSystems TrakCare™ gebruik maakt, een standaard softwarepakket voor het inrichten van informatiesystemen voor medische instellingen.

Robin Wright, voorzitter van de eHealth Leads Group, zei: “Dit stapsgewijze programma zal de Schotse ziekenhuizen helpen de weg naar een papierloze werkomgeving – doelstelling van hun visie – te vervolgen. Dit houdt tevens in: een stroomlijning van de dienstverlening aan patiënten, een snellere beschikbaarheid van diagnoses en (dus) van behandelingen, alsook het helpen ontwik¬kelen van een virtueel elektronisch patiëntendossier.”

Eddie Turnbull, hoofd van de architectuur- en ontwerpgroep van het eHealth-programma, bena-drukt dat nu de tijd rijp is voor het toepassen van een gemeenschappelijk integratieplatform. “Ensemble is hierin het hart van het patiënten-managementsysteem en we zullen het systeem verder uitbouwen om ook andere doelen te verwezenlijken, zoals het Klinisch Portaal. Integratie is essen¬tieel voor de Service Oriented Architecture, die wij centraal stellen in onze visie op elektronische informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg.

Paul Grabscheid, Vice President Strategische Planning van InterSystems, toont zich verheugd over de keuze van Schotland voor Ensemble als spil in hun nationale eHealth-strategie. “Deze beslissing biedt de kans bestaande systemen op een hoger gebruiksniveau te brengen en de waarde van eerdere NHS-investeringen te vergroten. Dit zal de kwaliteit van de gezondheidszorg in heel Schotland ver¬beteren.”

InterSystems
InterSystems Corporation is wereldwijd toonaangevend op het gebied van software t.b.v. informa¬tie-uitwisseling in de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor van InterSystems staat in Cambridge, Massachusetts (VS); de onderneming heeft vestigingen in 23 landen. InterSystems levert innovatie¬ve softwaretechnologie die geheel nieuwe applicaties mogelijk maken.

InterSystems Ensemble® is een naadloos platform voor snelle integratie en ontwikkeling van ver¬bonden applicaties.

InterSystems TrakCare™ is een op internetverbindingen gebaseerd informatiesysteem voor de gezondheidszorg, zoals dat voor een snelle uitwisseling van gegevens in het Elektronisch Patiënten¬dossier (EPD) vereist is.

InterSystems CACHÉ® is een zeer krachtige object-database, waarmee snellere en beter ver-schaalbare applicaties gemaakt kunnen worden.

InterSystems HealthShare™ is een ontwikkelplatform voor het snel creëren van data-uitwisse-lingstoepassingen in de regionale of nationale gezondheidszorg.

InterSystems DeepSee™ is software die het mogelijk maakt ‘business intelligence’ real-time op te nemen in transactionele systemen, zodat betere operationele beslissingen genomen kunnen worden.

Meer informatie is te vinden op www.intersystems.com.

OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE
  1. Schotlands eHealth Programme is opgezet om de kwaliteit van de gezondheidszorg te vergroten door gebruik te maken van vorderingen in de technologie. Dit houdt onder andere in: een betere toegang tot medische informatie, snellere beschikbaarheid van onderzoeksresultaten voor zowel specialisten als huisartsen. Meer informatie is te vinden op: www.ehealth.scot.nhs.uk.
  2. De volledige tekst van de Schotse eHealth-strategie is verkrijgbaar op de overheidswebsite: www.scotland.gov.uk/Publications/2008/08/27103130/0.
Meer informatie is te vinden op www.intersystemsbenelux.com.