Zoef.com is de grootste online huurservice van Nederland en wil huren zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen. Door op een slimme manier de vraag van huurders en het aanbod van verhuurders bij elkaar te brengen, biedt het bedrijf het slimste assortiment voor de beste prijs aan met duidelijke afspraken om te huren. Zoef.com is opgericht in 2013 en met 15 werknemers gevestigd in Amsterdam en bedient vanuit daar met meer dan 1000 partners in heel Nederland.

T : 088 333 44 80 (lokaal tarief)
E : info@zoef.com
W : 
        perspagina

Zoef.com op: facebook | twitter | linkedin

Laatste persberichten


Bedrijfslocatie + routeplanner