Algemene Abonnementsvoorwaarden www.persberichten.com

Door de diensten van www.persberichten.com te aanvaarden, aanvaardt de klant dat de onderstaande voorwaarden zonder voorbehoud van toepassing zijn en ziet hij af van de toepassing van de eigen algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien daarin uitdrukkelijk zou voorzien zijn dat zij exclusief van toepassing zijn.

Totstandkoming
Het abonnement komt tot stand door inschrijving op www.persberichten.com en na betaling van de eerste factuur die wordt toegestuurd na inschrijving.

Duur van het abonnement
De looptijd van het abonnement is van de startdatum tot dezelfde datum een jaar later. Het gebruik start door inschrijving op www.persberichten.com en na ontvangen van de factuur met bijbehorende inloggegevens. Na de gebruiksperiode zal de overeenkomst automatisch worden verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden door één van beide partijen. Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het einde van het lopende abonnementsjaar. Wijzigen of opzeggen van het abonnement kan online na inloggen op www.persberichten.com of per e-mail via administratie@persberichten.com.

Abonnementstarieven
Persberichten.com behoudt zich het recht voor zijn abonnementstarieven jaarlijks te wijzigen. Abonnementstarieven gelden gedurende een kalenderjaar. Kennisgeving wordt gedaan door vermelding op de factuur.

Betaling
Betaling geschiedt jaarlijks vooraf door overboeking.

Aanvullende diensten
Het leveren van (aanvullende) diensten die buiten het abonnement vallen worden apart geoffreerd. (Zoals bijvoorbeeld het vergoten van de opslagruimte voor bijlages.)

SaaS
Het abonnement op www.persberichten.com wordt aangeboden als SaaS-dienst. SaaS staat voor Sofware as a Service. Dit betekent dat u bij ons gebruik kunt maken van software via een internetaansluiting. Het voordeel van onze SaaS diensten is dat u zelf geen hardware- of software hoeft aan te schaffen. U hoeft alleen te beschikken over een PC, laptop of tablet met een internetaansluiting.

Overmacht
In geval van overmacht, i.e. elke gebeurtenis die als zodanig gewoonlijk erkend is door de rechtspraak, is de klant, noch www.persberichten.com verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Worden niet beschouwd als gevallen van overmacht: het financieel onvermogen van de klant om zijn abonnementskosten of andere kosten te voldoen, storingen in de uitrusting van de klant (software of hardware) of in de telefoonlijnen of andere communicatiemiddelen van de klant.